Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 ο οργανισμός CARDET θα δέχεται αιτήσεις για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα διδάξει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους και αντίγραφα των πτυχίων και άλλων προσόντων τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Επιστημών Αγωγής ή Φιλοσοφικής Σχολής (ή άλλο τίτλο σπουδών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Eπιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Πτυχίο Σχολής Επιστημών Αγωγής ή Φιλοσοφικής Σχολής (ή άλλο τίτλο σπουδών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (π.χ. γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά, αραβικά, ιρανικά).
  • Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  • Χρήση Η/Υ.

Θα ενημερωθούν για συνεντεύξεις μόνο τα άτομα τα οποία θα εγκριθούν από την επιτροπή προσλήψεων του οργανισμού.